Säätiön historiaa

Vuonna 1942 perustettiin Suomen Hiilikauppiaitten Yhdistyksen toimesta kivihiilen ja koksin hinnantasauskassa tuontihintojen tasoittamiseksi. Kassaa valvoi kansanhuoltoministeriö. Kassa jatkoi toimintaansa kesäkuuhun 1949 asti, jolloin kivihiilen ja koksin hintasäännöstely lopetettiin. Koska kassa oli hinnoitellut hiilen ja koksin varmuuden vuoksi hieman liian kalliiksi, sen toiminta oli tuottanut voittoa. Neuvottelujen tuloksena päätettiin perustaa yleishyödyllinen säätiö, jolle kassan varat luovutetetaan.

Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö perustettiin vuonna 1952 edistämään ja tukemaan tutkimus- ja koetoimintaa Suomen metsä- ja muiden luonnonvarojen tuoton ja teknillistaloudellisen hyväksikäytön kehittämiseksi.

Hallituksessa oli jäsenet yhdestätoista yhteisöstä, jotka olivat Helsingin yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Metsätieteellinen tutkimuslaitos, Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus VTT, Metsäntutkimuslaitos, Vuorimiesyhdistys, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Maataloustuottajain Keskusliiton MTK:n metsävaltuuskunta, Suomen Puunjalostusteollisuuden keskusliitto, Suomen Teollisuusliitto ja Suomen Hiilikauppiaitten yhdistys. Hallituksen ensimmäinen puheenjohtaja oli kassan puheenjohtaja professori N.A. Osara ja ensimmäinen asiamies varatuomari Henning von Herzen.